شهدا 4 / 140 متری 3 خاب
ش., 08/17/2019 - 11:24
ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
1,300,000تومان
شهدا 4 / 140 متری 3 خاب
ش., 08/17/2019 - 11:23
ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
1,300,000تومان
رجا / 100 متری
ش., 08/17/2019 - 11:22
ودیعه :
60,000,000تومان
 |  اجاره :
مجانی
ودیعه :
60,000,000تومان
 |  اجاره :
40,000,000تومان
ودیعه :
50,000,000تومان
 |  اجاره :
500,000تومان
باهنر 1 / 160 متری
ش., 08/17/2019 - 11:16
ودیعه :
85,000,000تومان
 |  اجاره :
1,000,000تومان
ودیعه :
200,000,000تومان
 |  اجاره :
2,000,000تومان
ودیعه :
60,000,000تومان
 |  اجاره :
1,000,000تومان
ودیعه :
30تومان
 |  اجاره :
700تومان
ودیعه :
25,000,000تومان
 |  اجاره :
400,000تومان
ودیعه :
30,000,000تومان
 |  اجاره :
700,000تومان
ودیعه :
30,000,000تومان
 |  اجاره :
700,000تومان