قیمت :
650تومان
ودیعه :
140تومان
 |  اجاره :
مجانی
قیمت :
800تومان
قیمت :
1,500تومان
ودیعه :
140تومان
 |  اجاره :
100تومان
فنداسیون اماده ساخت
جمعه, 10/16/2020 - 15:29
قیمت :
250,000,000تومان
قیمت :
385,000,000تومان
قیمت :
1,000تومان
ودیعه :
85تومان
 |  اجاره :
مجانی
زمین زیرتل 485متر
چ., 09/30/2020 - 17:27
قیمت :
1,600تومان
قیمت :
1,400تومان
قیمت :
900تومان