• تجربه شیرین مشورت یاسوج ملک
  • تماس مستقیم با مدیریت : ۳۴۴۸ ۹۱۷ ۰۹۱۲
  • امنیت بهترین حسه security is the best feeling
  • یاسوج ملک بورس معاملات ملکی در پایتخت طبیعت ایران
  • یاسوج ملک همراه و راهنمای شما در امور ملکی
زمین اکبراباد
ی., 05/09/2021 - 21:38
قیمت :
490,000,000تومان
قیمت :
1,299تومان
قیمت :
1,999تومان
قیمت :
2,999تومان
قیمت :
1,499تومان
قیمت :
799تومان
قیمت :
2,499تومان
قیمت :
2,599تومان
ودیعه :
150تومان
 |  اجاره :
1,500تومان
قیمت :
1,169تومان